Organizator: Targi w Krakowie

Konkurs im. J. Długosza

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
25 października 2018
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Jury Konkursu

prof. dr hab. Władysław Stróżewski - przewodniczący


Emerytowany profesor zwycz. filozofii i dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego i Filozoficznego U.J., b. wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, emerytowany prof. zwycz., b. kierownik Katedry Metafizyki Akademii Ignatianum. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, b. członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Redaktor naczelny „Kwartalnika Filozoficznego”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor prac z zakresu historii filozofii, metafizyki, filozofii wartości, estetyki, filozofii człowieka.prof. dr hab. Ryszard Nycz


Profesor zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Kierownik kulturoznawczych Studiów Doktoranckich WP UJ. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (wraz z W. Boleckim, Wyd. Universitas) oraz serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (wraz z T. Walas, Peter Lang Publ. House), członek kom. nauk. serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; member of the Editorial Board of the series „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison, członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i członek Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Narodowa”, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU.


prof. dr hab. Jan Ostrowski


Historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie historii sztuki nowożytnej. Od wielu lat pozostaje pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. Od 1989 zajmuje nadto stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.prof. dr hab. Leszek Polony


W latach 1990-91 prorektor, 1987-2013  kierownik Katedry Teorii Muzyki i Kształcenia Słuchu Akademii Muzycznej w Krakowie.  W latach 1970-81 redaktor działu kulturalnego i oświatowego „Gazety Krakowskiej”. W latach 1991-2001 redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, od 1995 także dyrektor, po przekształceniu Wydawnictwa w spółkę prezes i redaktor naczelny do 2005 roku.  Główne obszary zainteresowań: filozofia muzyki, historia myśli estetycznej o muzyce i krytyki muzycznej, muzyka epoki romantyzmu i modernizmu, muzyka polska XX w.

prof. dr. hab. Piotr Sztompka


Profesor emerytowany, b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.  Członek rzeczywisty PAN i PAU,  Academia Europaea (Londyn) i American Academy of Arts and Sciences (Boston). Doktor honoris causa uniwersytetów w Moskwie i Sztokholmie, oraz Akademii Sztuk  Pięknych w Krakowie. W latach 2002-2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Swoje prace skupia wokół zagadnień zmian społecznych i transformacji systemowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowych takich jak zaufanie i kapitał społeczny.  Jego książki i artykuły ukazały się w 12 językach.

prof. dr. hab. Jerzy Wyrozumski


B
yły pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i były wieloletni sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, członek PEN-Clubu, przewodniczący Rady Muzealnej Zamku Królewskiego na Wawelu, przewodniczący Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jego specjalność naukową stanowią dzieje średniowiecza, zwłaszcza polskiego, w tym problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa Polski oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.