Jury

Wladyslaw-Strozewski-Profesor.jpg

Prof. dr hab. Władysław Stróżewski - przewodniczący

Emerytowany profesor zwyczajny filozofii i dr honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, były dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego i Filozoficznego UJ. Były wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, były kierownik Katedry Metafizyki Akademii Ignatianum. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, były członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, redaktor naczelny „Kwartalnika Filozoficznego”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor prac z zakresu historii filozofii, metafizyki, filozofii wartości, estetyki, filozofii człowieka.

 

Mączyński.png

Prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalizujący się w naukach humanistycznych, głównie w historii XIX wieku. Były dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1999–2005 prorektor UJ ds. dydaktyki. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Antropologii Historycznej w Instytucie Historii UJ, a także Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego. Profesor Chwalba zapoczątkował Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie. Autor wielu istotnych książek historycznych, w tym podręcznika akademickiego Historia Polski 1795–1918.

 

Dudek.jpg

prof. dr hab. med. Dominika Dudek

Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Redaktor Naczelny czasopisma "Psychiatria Polska", przewodnicząca Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego PTP, członek Rady Dyscypliny Nauki medyczne, członek Krakowskiej Rady Zdrowia Psychicznego, członek Stałej Komisji Wydziałowej ds. Nauczania, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w dziedzinie Psychiatrii. Organizator corocznej Konferencji z cyklu Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych. Autor i współautor kilkuset publikacji naukowych, redaktor i współautor książek o tematyce psychiatrycznej, zwłaszcza poświęconej zaburzeniom afektywnym. Organizator i moderator cyklu comiesięcznych spotkań o charakterze społecznym i popularno-naukowym „Rozmowy o Człowieku” (we współpracy z PAU). Kierownik projektu: Podnoszenie Kompetencji Lekarskich (POKOLEnia) – interdyscyplinarna i holistyczna opieka nad pacjentem geriatrycznym z problemami psychicznymi, reumatologicznymi oraz w opiece okołozabiegowej (2018-2021).

Kossowska.jpg

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska

Profesor zwyczajny psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Centrum Badań nad Poznaniem Społecznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się poznawczymi i motywacyjnymi podstawami złożonych zjawisk społecznych (np. ideologii politycznej, uprzedzeń, nierówności społecznych w kontekście kulturowym), zjawiskiem oporu wobec wiedzy, sztywnością poznawczą i jej związkami z rozwiązywaniem problemów społecznych oraz podejmowaniem decyzji społeczno-politycznych. Jest autorką ponad 90 prac opublikowanych na arenie międzynarodowej oraz ośmiu książek na temat poznania społecznego, zamkniętych umysłów, stereotypów, uprzedzeń i tolerancji. Pełniła funkcję redaktora pomocniczego European Journal of Social Psychology, Journal of Social and Political Psychology oraz European Review of Social Psychology. Obecnie jest członkiem redakcji "Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression", "Motivational Sciences" oraz redaktorem pomocniczym "Social Psychological and Personality Science". 

Bez tytułu.png

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński

Profesor nauk prawnych, emerytowany profesor zwyczajny UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były wiceprezes TK. Członek Państwowej Komisji Wyborczej w latach 1998-2014. Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego w latach 1996-2015. Od 1996 r. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Dyrektor Wydziału Historyczno-Filozoficznego w latach 2015-2018. W czerwcu 2018 r. wybrany na Wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naczelny ,,Kwartalnika Prawa Prywatnego", Członek Honorowy Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bez tytułu.png

Prof. dr hab. Ryszard Nycz

Profesor zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Kierownik kulturoznawczych Studiów Doktoranckich WP UJ. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN). Współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (wraz z W. Boleckim, Wyd. Universitas) oraz serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (wraz z T. Walas, Peter Lang Publ. House). Członek komitetu naukowego serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; członek Editorial Board of the series „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison, członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i członek Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Narodowa”. Członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU.

prof-Jan-Ostrowski.jpg

Prof. dr hab. Jan Ostrowski

Historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie historii sztuki nowożytnej. Od wielu lat pozostaje pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. Od 1989 do 2020 zajmował nadto stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.

Sztompka.png

Prof. dr. hab. Piotr Sztompka

Profesor emerytowany, b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera. Członek rzeczywisty PAN i PAU, Academia Europaea (Londyn) i American Academy of Arts and Sciences (Boston). Doktor honoris causa uniwersytetów w Moskwie i Sztokholmie, oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2002-2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Swoje prace skupia wokół zagadnień zmian społecznych i transformacji systemowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowych takich jak zaufanie i kapitał społeczny. Jego książki i artykuły ukazały się w 12 językach.