Organizator: Targi w Krakowie

Konkurs im. J. Długosza

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
24 października 2019
Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury. Laureat Nagrody otrzymuje nagrodę pieniężną oraz statuetkę dłuta śp. prof. Bronisława Chromego. Organizatorem Konkursu są Targi w Krakowie Sp. z o.o. Strategicznym celem  inicjatywy jest wzrost czytelnictwa w Polsce jak i popularyzacja książki naukowej z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki.

Jury Konkursu

prof. dr hab. Władysław Stróżewski - przewodniczący


Emerytowany profesor zwycz. filozofii i dr h.c. Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. dziekan Wydziału Historyczno-Filozoficznego i Filozoficznego U.J., b. wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, emerytowany prof. zwycz., b. kierownik Katedry Metafizyki Akademii Ignatianum. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, b. członek Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Redaktor naczelny „Kwartalnika Filozoficznego”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor prac z zakresu historii filozofii, metafizyki, filozofii wartości, estetyki, filozofii człowieka.prof. dr hab. Andrzej Mączyński


Profesor nauk prawnych, emerytowany profesor zwyczajny UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były wiceprezes TK, członek Państwowej Komisji Wyborczej w latach 1998-2014. Kierownik Katedry Prawa Prywatnego Międzynarodowego w latach 1996-2015. Od 1996 r. Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Dyrektor Wydziału Historyczno-Filozoficznego w latach 2015-2018. W czerwcu 2018 r. wybrany na Wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naczelny Kwartalnika Prawa Prywatnego, Członek Honorowy Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członek Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

prof. dr hab. Ryszard Nycz


Profesor zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Kierownik kulturoznawczych Studiów Doktoranckich WP UJ. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (wraz z W. Boleckim, Wyd. Universitas) oraz serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (wraz z T. Walas, Peter Lang Publ. House), członek kom. nauk. serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; member of the Editorial Board of the series „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison, członek Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i członek Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Narodowa”, członek rzeczywisty PAN, członek korespondent PAU.


prof. dr hab. Jan Ostrowski


Historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1970 ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 1992 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie historii sztuki nowożytnej. Od wielu lat pozostaje pracownikiem naukowym Instytutu Historii Sztuki UJ. Od 1989 zajmuje nadto stanowisko dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki.prof. dr hab. Leszek Polony


W latach 1990-91 prorektor, 1987-2013  kierownik Katedry Teorii Muzyki i Kształcenia Słuchu Akademii Muzycznej w Krakowie.  W latach 1970-81 redaktor działu kulturalnego i oświatowego „Gazety Krakowskiej”. W latach 1991-2001 redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, od 1995 także dyrektor, po przekształceniu Wydawnictwa w spółkę prezes i redaktor naczelny do 2005 roku.  Główne obszary zainteresowań: filozofia muzyki, historia myśli estetycznej o muzyce i krytyki muzycznej, muzyka epoki romantyzmu i modernizmu, muzyka polska XX w.

prof. dr. hab. Piotr Sztompka


Profesor emerytowany, b. kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor czynny Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera.  Członek rzeczywisty PAN i PAU,  Academia Europaea (Londyn) i American Academy of Arts and Sciences (Boston). Doktor honoris causa uniwersytetów w Moskwie i Sztokholmie, oraz Akademii Sztuk  Pięknych w Krakowie. W latach 2002-2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Swoje prace skupia wokół zagadnień zmian społecznych i transformacji systemowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników kulturowych takich jak zaufanie i kapitał społeczny.  Jego książki i artykuły ukazały się w 12 językach.

Śp. prof. dr. hab. Jerzy Wyrozumski - członek Jury do 2017


B
yły pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i były wieloletni sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności, członek PEN-Clubu, przewodniczący Rady Muzealnej Zamku Królewskiego na Wawelu, przewodniczący Rady Naukowej Kasy im. Józefa Mianowskiego – Fundacji Popierania Nauki, członek Rady Kuratorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Jego specjalność naukową stanowią dzieje średniowiecza, zwłaszcza polskiego, w tym problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa Polski oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.

 
Śp. prof. zw. dr. hab. Lech Kalinowski - członek Jury do 2004


Historyk sztuki, historyk idei, wybitny mediewista, honorowy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Międzynarodowego Komitetu Historyków Sztuki w Paryżu i Akademii Brytyjskiej, Członek Polskiej Akademii Umiejętności. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.
Śp. prof. dr hab. Henryk Markiewicz - członek Jury do 2002


Filolog polski, profesor nauk humanistycznych (1956), teoretyk i historyk literatury, od 1956 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1989–2002 redaktor naczelny Polskiego słownika biograficznego. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Za książkę biograficzną Boy-Żeleński uhonorowany został nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. Doktor honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej (aktualnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (1996) i Uniwersytetu Gdańskiego (1996).